Podmienky prijatia

Domov  sociálnych služieb ako aj zariadenie pre seniorov postupuje pri prijímaní klientov v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov / ďalej ,,len zákon“/.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo ju potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona.

Postup pri prijímaní klientov do Domova sociálnych služieb a ZPS

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v Domove  sociálnych služieb a v ZPS pre seba alebo inú fyzickú osobu doručí Domovu sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o. Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Domove sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o. Vzor žiadosti nájdete v sekcii ,,Tlačivá  na stiahnutie“ prípadne si ju môžete osobne prevziať v Domove sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n.o.

Povinné prílohy k žiadosti:
a) posudok o odkázanosti na sociálnu službu
b) rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške príjmu
c) doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie)
d) iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v ZpS

Záujemca o sociálnu službu poskytovanú v ZpS musí podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska.

U záujemcu prebehne sociálne šetrenie, na základe ktorého mu bude stanovený stupeň sociálnej odkázanosti.

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v Domove sociálnych služieb

O odkázanosti na sociálnu službu v Domove sociálnych služieb rozhoduje vyšší územný celok príslušný podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej má byť sociálna služba v domove sociálnych služieb poskytovaná.

Doklady potrebné na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu:
a) žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
b) doklad poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave nie starší ako šesť mesiacov (lekársky nález, posudok, správa o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie)

V prípade, ak je príslušným orgánom na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Banskobystrický samosprávny kraj,  zašlite uvedené doklady na adresu:

Banskobystrický samosprávny kraj
Oddelenie sociálnych služieb
Námestie SNP č. 23
974 01 Banská Bystrica

alebo ich doručte osobne do podateľne Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne, tj.  pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Pri prijatí do DSS je nevyhnutné priniesť:
-občiansky preukaz
-zdravotný záznam
-preukaz poistenca
-preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)
-rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti pre právne úkony)
-rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený).