Plán uvoľňovania opatrení

Návštevy

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 (a súčasne priaznivé výsledky pri testovaní klientov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. rýchlotestami), a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení je možné pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátane umožnenia návštev aj v našom zariadení a to od dátumu 8.6.2020.

Nahlasovanie návštev – sociálnym pracovníkom na čísla: 0907958421, 0910224899

 • nahlasovanie návštev deň vopred v pracovné dni od 8.00 h do 15.00 h
 • návšteva sa bude realizovať vo vonkajších priestoroch v altánku
 • Odporúča sa obmedziť počet osôb pre jedného návštevníka max. na 2 osoby
 • čas trvania návštevy bude max. 30 minút (odporúča sa neumožniť osobám mladším ako 15 rokov navštíviť klienta)
 • Pri vstupe do zariadenia bude každému návštevníkovi zmeraná bezkontaktným teplomerom teplota. (V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia (zvýšená teplota –nad 37,2 °C, kašeľ, sekrécia z nosa), nebude umožnený vstup do vonkajších priestorov zariadenia.
 • návštevník bude povinný podpísať dennú evidenciu návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.
 • Zariadenie  pre osoby vstupujúce do vonkajších priestorov zariadenia zabezpečí pri vstupe  voľne dostupnú, na bezpečnom mieste umiestnenú, dezinfekciu rúk.
 • Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do kontaktu s ním, ako aj navštevovaný klient má počas celej doby návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka).
 • Po ukončení návštevy budú všetky dotykové plochy(stoly, stoličky) vhodným spôsobom vydezinfikované.

Preventívne opatrenia počas návštev

 • Ak sa u návštevníka kedykoľvek po dobu 14-dní po ukončenej návšteve objavia príznaky nákazy ochorením COVID –19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa.
 • Ak sa v zariadení objaví nákaza Covid19, u ktoréhokoľvek klienta, poskytovateľ je povinný kontaktovať a informovať o tejto skutočnosti všetkých návštevníkov, ktorí realizovali návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy.

Pokyny– návštevy vo vonkajších priestoroch

 • pred vstupom do priestorov potrebná dezinfekcia rúk, prípravok umiestnený vo vyhradenom priestore (dezinfekčný prípravok Kleenex Hand gel)
 • návštevník, zamestnanec aj klient majú počas celej návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty
 • po ukončení návštevy potrebné dezinfikovať dotykové plochy (stôl, stoličky, kľučky) prípravkom na to určeným (Burbegel, Neoseptal, hygienic DesForte)

Pokyny– návštevy vo vnútorných priestoroch

 • pri vstupe umyť ruky dezinfekčným mydlom ( Luxor See Trade,) , na osušenie rúk potrebné použiť papierové utierky následne potrebná dezinfekcia rúk, prípravok umiestnený pri vchodových dverách na stene (dezinfekčný prípravok Kleenex Hand gel)
 • návštevník, zamestnanec aj klient majú počas celej návštevy vhodne prekryté horné dýchacie cesty
 • návštevník počas návštevy používa jednorazové rukavice
 • počas návštev potrebné časté vetranie miestnosti
 • po ukončení návštev potrebná dezinfekcia dotykových plôch (stôl, stoličky, kľučky) prípravkom na to určeným (Burbegel, Neoseptal, hygienic DesForte)
 • po ukončení návštev potrebná dezinfekcia podlahových plôch (Chloramin T, Dezanol, Domestos)
 • po ukončení návštev potrebné použiť v návštevnej miestnosti germicídny žiarič

V Krupine dňa 4.6.2020

Ing.Jozef Daniel

riaditeľ

Oznam pre príbuzných

V rámci opatrení uvoľňovaní režimov v poskytovaných sociálnych službách od 15.6.2020 je umožnené naším klientom opustiť naše zariadenie na víkend alebo sviatky do domáceho prostredia za podmienky prísneho dodržiavania postupov a hygienicko-epidemiologických opatrení  Úradu verejného zdravotníctva SR a rešpektovania prevencie pred nákazou ochorením COVID-19.

Pri návrate do zariadenia je potrebné predložiť Čestné prehlásenie zákonného zástupcu, že zabezpečuje všetky potrebné opatrenia počas pobytu klienta v domácnosti a pri preprave zo zariadenia a späť do zariadenia.