Krízový plán

 

Domov sociálnych služieb “Nádej” Krupina n.o.

Sládkovičova 41/10

963 01 Krupina

_________________________________________________________________________________________                 

Zriaďovateľ:  Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku

KRÍZOVÝ PLÁN PRE „ZPS a DSS“ V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID – 19

Krízový plán je vypracovaný na zaistenie funkčnosti zariadenia na obdobie 14 dní.

Vedenie DSS „Nádej“ Krupina n.o. má určený krízový štáb pre prípad vzniku karantény a uzavretia zariadenia v súvislosti s pandémiou COVID – 19.

Príloha č.1 Zoznam členov krízového štábu a ich telefónne číslo

(uvedený zoznam slúži len pre vnútornú potrebu zariadenia)

 1. Zamestnanci počas karantény
 • Zariadenie má k dispozícii zoznam zamestnancov, ktorí počas karantény zotrvajú v krízovej službe po dobu 14 dní.
 • Zoznam zamestnancov obsahuje aj ich telefónne mobilné čísla z ich súhlasom
 • Zamestnanci počas krízovej situácie sa riadia pokynmi svojich nadriadených
 • Každý zamestnanec má doma pripravený núdzový balíček v ktorom sú osobné veci a šatstvo potrebné minimálne na dobu 7 dní, spacák
 • Každý zamestnanec má dohodu s príbuznými, ktorí mu v prípade potreby doručia na výmenu oblečenie prípadne a ďalšie veci osobnej potreby
 • Zariadenie má pripravené zdravotné matrace ako lôžka pre zamestnancov

Príloha č.2 Zoznam zamestnancov pre zabezpečenie sociálnej služby a chodu prevádzky v čase karantény

2. Klienti počas karantény

 • Miestnosť č.18 na 1. poschodí (izolačná miestnosť)  bude slúžiť ako karanténa  pre 2 klientov ( viď schéma požiarny evakuačný plán)
 • Karanténa bude podľa potreby prebiehať v ďalších obytných priestoroch a budú na to určené podľa situácie a potreby ďalšie izby klientov
 • Na izoláciu pozitívne testovaných klientov je vyhradené výlučne ľavé krídlo budovy na 1.poschodí
 • WC, kúpelňa, sprcha pre izolovaných klientov bude vyhradená v ľavom krídle budovy na 1.poschodí

Príloha č.3  Schéma  požiarny evakuačný plán

3. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe

 • Miestnosť č. 17 je určená na oddych a spánok pre 4 zamestnancov, ktorí sa budú starať o klientov v karanténe
 • Chodbička pred miestnosťou č. 18(izolačkou) bude slúžiť na prezliekanie zamestnancov v karanténe
 • Zamestnanci starajúci sa o klientov v karanténne si zabezpečia všetky potrebné osobné veci do miestnosti č.17, ktorá je určená na oddych a spánok

4. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v prevádzke mimo priestorov karantény

 • Kaplnka bude vyhradená pre oddych a spánok 5 zamestnancov, ktorí pracujú s klientmi, ktorí nie sú v karanténe
 • Kancelária riaditeľa bude počas dňa služiť ako priestor na komunikáciu s okolím a vybavovanie potrebnej agendy, počas dňa na oddych a v noci na spanie pre 3. osoby
 • Kancelária sociálnych sestier počas dňa slúži ako oddychová miestnosť pre 3. zamestnancov a v noci na spanie pre 3. zamestnancov
 • Šatňa pre zamestnancov a kuchynka slúžia počas dňa na oddych pre zamestnancov
 • Miestnosť upratovačiek slúži počas dňa ako oddychová miestnosť pre 1 zamestnanca a v noci na spánok pre 1. zamestnanca
 • Sedačka na prízemí bude slúžiť v noci ako posteľ pre 1. zamestnanca
 1. Práca s klientmi a zaistenie ďalších vecí v prípade karantény
 • Opatrovateľky zaisťujú klientom základnú podporu ako pomoc pri hygiene, ostatné ak si to vyžaduje zdravotný stav
 • Všetci zamestnanci zariadenia nosia ochranné rúška
 • Strava sa bude podávať na izbách klientov
 • Strava na prízemí v jedálni sa nebude podávať
 • Upratovanie podľa potreby
 • Zápis sa robí denne a zapisujú sa len najdôležitejšie informácie
 • Teplota sa meria 2x denne ráno a večer v prípade potreby aj v iný termín
 • Klienti sa zdržiavajú najmä na svojich izbách
 • Počas karantény sa nevykonávajú aktivačné práce s klientmi
 • Prechod z terapie v spoločnej miestnosti na osobnú terapiu na izbách
 • Počas karantény platí stále bezpodmienečne zákaz návštev a opustenia zariadenia
 • Informácie pre príbuzných aj naďalej cez telefón a v prípade potreby videohovor
 • Sociálne pracovníčky majú za úlohu komunikovať s klientmi a ich príbuznými, transformovať prípadné napätie na atmosféru lásky, pokoja a porozumenia
 • Všetci zamestnanci majú v mobilnom telefóne čísla na riaditeľa/zástupcu/vedúcich pracovníkov
 • Ostatné  činnosti sa budú vykonávať podľa vzniknutej potreby
 1. Pomôcky a vybavenie
 • Všetky potrebné základné veci ako zdravotné pomôcky, ochranné pomôcky, lieky, veci osobnej potreby zabezpečujú priebežne členovia krízového štábu
 • Minimálny počet rúšok, ochranných prostriedkov na zvládnutie krízovej situácie v počiatkoch zabezpečí vedenie DSS z vlastných finančných zdrojov
 • Ostatný potrebný materiál bude žiadaný a dodaný zo skladových zásob hmotných rezerv prostredníctvom VÚC Banská Bystrica

7. Strava

 • Strava sa zabezpečuje a varí aj naďalej v kuchyni v našom zariadení
 • Zabezpečený sú 2 zamestnanci do prevádzky kuchyne
 • V prípade potreby je zabezpečená náhrada zamestnanca do kuchyne
 • Potrebné suroviny a materiál do kuchyne aj naďalej zabezpečuje vedúca kuchyne z dodávateľmi a to komunikáciou z vonku – mimo zariadenia
 • Vedúca kuchyne zabezpečí sklad potravín minimálne na dobu 7 dní ak by bol výpadok zásobovania potravinami z vonku

8. Prádlo

 • Manipulácia zo znečisteným prádlom od neinfikovaných klientov v doteraz určených priestoroch
 • Manipulácia zo znečisteným prádlom od infikovaných klientov vírusom – budú naň vyhradené osobitné zberné vrecia
 • Vývoz a dovoz prádla od firmy s ktorou je zmluva tak ako doteraz
 • V prípade potreby iného režimu riaditeľ dohodne telefonicky zmenu režimu

9. Zaistenie komunikácie s okolím

 • Komunikáciu s okolím zabezpečuje riaditeľ alebo jeho určený zástupca
 • Prevenciu úzkosti a strachu klientov riešiť vhodným slovom, povzbudením, motiváciou
 • Sociálny pracovníci najviac zabezpečujú komunikáciu s klientmi s príbuznými a okolím, prostredníctvom telefónov/sociálne siete – videohovorom/, apod.
 • Poskytovateľ komunikuje vo veci zabezpečenia personálu s prednostom Okresného úradu podľa bodu 26. Písm. B UZNESENIA VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 220 zo 14. apríla 2020 .

10. Zoznam dôležitých telefónnych čísel

 • Zoznam dôležitých telefónnych čísel je uložený na zdravotnom úseku, sociálnom úseku, v šatni a na nástenke

Príloha č.4 Zoznam dôležitých telefónnych čísel

Príloha č.5  Zoznam telefónnych čísel rodinných príslušníkov

11. Dezinfekčný plán

 • Plán dezinfekcie v čase karantény a uzavretia priestoru zariadenia sa nachádza v Prílohe č.6
 • Príloha č.6 Plán dezinfekcie zariadenia

12. Postup pri riešení infikovaného klienta

 • V izolačnej miestnosti č. 18 na 1.poschodí bude prebiehať karanténa pozitívneho klienta
 • V prípade potreby budú vyhradené a označené ďalšie miestnosti, kde bude prebiehať karanténa pozitívnych klientov
 • Miestnosti budú viditeľne označené na dverách nápisom „Izolačná miestnosť – nevstupovať“
 • Pred dverami miestnosti budú zabezpečené uzatvárateľné nádoby na použité ochranné pomôcky, prípadne igelitové vrecia
 • Pred dverami bude zabezpečená potrebná dezinfekcia
 • Nádoby s použitými ochrannými pomôckami sa budú pravidelne vynášať, vyprázdňovať do špeciálneho kontajnera a vždy sa vydenzifikujú
 • Materiál potrebný na výmenu, ochranné pomôcky dodávané z vonku sa budú uskladňovať v kancelárii riaditeľa a odtiaľ distribuovať pre potreby zamestnancov a klientov
 • Za vedenie dokumentácie bude zodpovedať zdravotná sestra alebo jej zástupca
 • V neprítomnosti zdravotnej sestry pri zhoršení zdravotného stavu klienta sa postupuje podľa telefonickej komunikácie s ošetrujúcim lekárom
 • V prípade úmrtia klienta, bude tento do príchodu pohrebnej služby dočasne umiestnený na prízemí v miestnosti, ktorá teraz slúži na zdravotné pomôcky

V Krupine dňa 30.3.2020

Vypracoval

Ing. Jozef Daniel

riaditeľ

Príloha č.3

Situačný plán zariadenia prízemie

Situačný plán zariadenia 1.poschodie

Príloha č.4

Zoznam dôležitých telefónnych čísel

Príloha č.6  Dezinfekcia zariadenia