Kontakt

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o.

Zriaďovateľ: Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku

Právna forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IČO: 37954202

DIČ: 2021846211

Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Jozef Daniel

Adresa: Sládkovičova 41/10, 963 01  Krupina

Kraj: Banskobystrický kraj

Telefón, fax: 045/55 12 676, 045/55 12 676

Mobil: 0908 119 585

E-mail:  dssnadej@gmail.com

dssnadej@centrum.sk

Bankové spojenie: 185 33 44 651/0200 (VÚB, a. s., pobočka Krupina)

IBAN:  SK30 0200 0000 0018 5334 4651