Domov

vizitka_A_DURAJKOVA.indd

Vitajte na stránke domova sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o., Sládkovičova 10, Krupina.

p_20161221_161029-dobry

Prajme Vám milostiplné, požehnané, pokojom naplnené,

láskou prekypujúce vianočné sviatky

a šťastný Nový rok!

dscf3445-betlehem

Domov sociálnych služieb „Nádej“ Krupina je neziskovou organizáciou zriadenou v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcou verejnoprospešné služby. Zakladateľom neziskovej organizácie je Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre.

na-web1_800x600-s1_600x363

V Domove sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o. poskytujeme sociálne služby v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

V Domove sociálnych služieb „Nádej“ Krupina n. o. sa poskytuje celoročná pobytová služba formou:

  1. odborných činností – základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia
  2. obslužných činností – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  3. ďalších činností – poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, úschova cenných vecí, záujmová činnosť – kultúrna a spoločenská činnosť, rekreačná činnosť – je to dobrovoľná činnosť podľa schopností a záujmov klientov DSSN tak, aby bola zabezpečená vhodná náplň ich života.